Articles

 • PrzyglÄ…dam siÄ™ wynikom trzeciego przetargu URE na biaÅ‚e certyfikaty… PiszÄ™ tutaj o przegranych i o najwiÄ™kszym przegranym tego przetargu. Czasem nie warto skÅ‚adać oferty…

  Opublikowany · Autor

 • Na poczÄ…tku października poznaliÅ›my zwyciÄ™zców i przegranych w trzecim przetargu URE dotyczÄ…cym Å›wiadectw efektywnoÅ›ci energetycznej, znanych jako biaÅ‚e certyfikaty. O wynikach przetargu pisaÅ‚em już na blogu na stronach e-synergia.eu oraz ke-synergia.pl.
  Trzeci przetarg kończy etap obowiązywania Ustawy o Efektywności Energetycznej z kwietnia 2011 roku w obecnym kształcie. Wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Gospodarki zrezygnuje z systemu aukcyjnego, który okazał się bardzo nieefektywny i znacznie droższy dla budżetu niż proste przyznawanie białych certyfikatów wszystkim kwalifikującym się podmiotom, które wdrożyły przedsięwzięcia i uzyskały ich efekty.
  Tymczasem w ramach ostatniego przetargu rozdysponowano ok. 150 mln zł. Co o tym wiemy?

  Opublikowany · Autor

 • Na stronach BIP UrzÄ™du Regulacji Energetyki 7 października 2015 pojawiÅ‚ siÄ™ protokół rozstrzygniÄ™cia trzeciego przetargu na wybór przedsiÄ™wzięć sÅ‚użących poprawie efektywnoÅ›ci energetycznej, za które można uzyskać Å›wiadectwa efektywnoÅ›ci energetycznej, czyli BiaÅ‚e Certyfikaty. ZaÅ‚Ä…cznikami do protokoÅ‚u sÄ… trzy listy:

  1. odrzuconych 230 ofert z powodu przesłanek, o których mowa w par. 10 ust.3 pkt 1 rozporządzenia przetargowego
  2. wybranych 502 ofert – lista zwyciÄ™zców, którym przysÅ‚ugujÄ… lub bÄ™dÄ… przysÅ‚ugiwać Å›wiadectwa efektywnoÅ›ci energetycznej po wdrożeniu zadeklarowanych przedsiÄ™wzięć oraz dopeÅ‚nieniu procedury
  3. lista ofert niewybranych – 3 oferty przegrane w tym przetargu

  Opublikowany · Autor

 • Czy istnieje duchowy Å›wiat? Czy Bóg, anioÅ‚y, demony, Å›wiÄ™ci majÄ… na nas realny wpÅ‚yw? Czy istnieje „ziemia niczyja” – duchowa przestrzeÅ„ neutralna?

  Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

  Opublikowany · Autor

 • Prezes UrzÄ™du Regulacji Energetyki ogÅ‚osiÅ‚ kolejny przetarg na wybór przedsiÄ™wzięć sÅ‚użących poprawie efektywnoÅ›ci energetycznej, za które można uzyskać Å›wiadectwa efektywnoÅ›ci energetycznej (biaÅ‚e certyfikaty).

  Ww. przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:

  • zwiÄ™kszenia oszczÄ™dnoÅ›ci energii przez odbiorców koÅ„cowych;
  • zwiÄ™kszenia oszczÄ™dnoÅ›ci energii przez urzÄ…dzenia potrzeb wÅ‚asnych;
  • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepÅ‚a lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

  Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE w dn. 19 grudnia 2014r.
  Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Nr Ogłoszenia 1/2014” należy składać w terminie do dnia 19 stycznia 2015r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

  źródło: strona internetowa URE

  Opublikowany · Autor